Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 mang đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, tương tự như hệ thống lại loài kiến thức sẵn sàng cho những vòng thi IOE lớp 3 giờ đồng hồ Anh đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng 1 năm 2018

Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 4 vòng 1 mang đến vòng 35

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to lớn meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice to lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice khổng lồ meet you.

Xem thêm: Hứa Vị Trọng Sinh Ký

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tìm hiểu thêm nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
311
Lượt tải: 15.906 Lượt xem: 76.499 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết mua về

Link tải về chính thức:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 cho vòng 35 linhkiem.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA