*

*

Đơn vị:………………………………………

Mã QHNS: …………………………………

Mẫu số C34- HD

PHIẾU GIAO NHẬN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Ngày…..tháng..... Năm .....

Bạn đang xem: Phiếu giao nhận vật tư

Số:………………

- Địa nút giao nhận:...................................................................................................................................

- Theo .................. Số ........... Ngày ..... Tháng ..... Năm ..... Của ..................................tiến hành giao, nhận những loại nguyên liệu, đồ vật liệu, công cụ, dụng cụ, như sau:

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

D

1

2

3

D

Cộng

Ngày….tháng…..năm…..

Người giao

Người nhận

Kế toán trưởng

Thủ trưởng solo vị

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)


Tiếng Việt


Đây là văn bạn dạng biểu mẫu mã do công ty tự soạn thảo, giả dụ Anh/Chị mong sử dụng dịch vụ vui miệng liên lạc với shop chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm:


English


Đây là văn phiên bản biểu chủng loại do doanh nghiệp tự biên soạn thảo, trường hợp Anh/Chị mong sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi để được tăng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
giải đáp Biểu mẫu Hỏi đáp Biểu mẫu công vụ