Cách Đọc, Viết Hình Thức Số Trong Tiếng Anh (Kỳ 1)

2. Số thứ tự.

Đang xem: Viết số trong tiếng anh

2.1. Chức năng: dùng để đếm thứ tự. Trong tiếng Việt, đó chính là cách nói thứ nhất, thứ hai, thứ ba,….
+ Ngay sau số đếm bằng số:Ta thêm đuôi st (đuôi của first) cho các số: 1st, 21st, 31st, …., 101st, 121st, 131st,…. –> Không thêm đuôi st cho số 11 hoặc có hàng chục + đơn vị là 11.Ta thêm đuôi nd (đuôi của second) cho các số: 2nd, 22nd, 32nd, …., 102nd, 122nd, 132nd, ….–> Không thêm đuôi nd cho số 12 hoặc có hàng chục + đơn vị là 12.Ta thêm đuôi rd (đuôi của third) cho các số: 3rd, 23rd, 33rd, …., 103rd, 123rd, 132rd, … –> Không thêm đuôi rd cho số 13 hoặc có hàng chục + đơn vị là 13.Ta thêm đuôi th cho các trường hợp còn lại (ngoại trừ 3 mục trên) khi viết số thứ tự bằng số.+ Ngay sau số đếm bằng chữ, từ ví dụ trên, ta chuyển sang:Ta thêm first khi viết các số: first, twenty-first, thirty-first, …, hundred and first, hundred and twenty-first, hundred and thirty-first –> Không thêm đuôi first cho số 11 (eleventh) hoặc có hàng chục + đơn vị là 11.Ta thêm second khi viết các số: second, twenty-second, thirty-second, …., hundred and second, hundred and twenty-second, hundred and thirty-second, …. –> Không thêm đuôi second cho số 12 (twelfth) hoặc có hàng chục + đơn vị là 12.Ta thêm third khi viết các số: third, twenty-third, thirty-third, …., hundred and third, hundred and twenty-third, hundred and thirty-third, …. –> Không thêm đuôi third cho số 13 (thirteenth) hoặc có hàng chục + đơn vị là 13.Ta thêm đuôi th sau hàng đơn vị cho các trường hợp còn lại (ngoại trừ 3 mục trên) khi viết số thứ tự bằng chữ.Lưu ý về cách đọc, viết hình thức số trong tiếng Anh cho mục 1 và 2:
1/ Ta dùng one hundred, one thousand thay cho a hundred, a thousand khi ta muốn nhấn mạnh chỉ có one chứ không phải two, three,….
2/ Khi viết số quá một ngàn, ta dùng dấu phẩy hoặc khoảng trắng ở giữa hàng ngàn và phần còn lại. Ví dụ: 2,250 hoặc 2 250; 10,050 hoặc 10 050.
3/ Khi viết bằng chữ cho các số quá một ngàn, có đầy đủ hàng trăm, hàng chục và đơn vị và trước đó là hàng ngàn trở lên. Khi đó ta dùng dấu phẩy cho các hàng đầu tiên (đến sau hàng ngàn) và từ and cho 02 hàng sau cùng. Ví dụ: 1142 (a thousand, a hundred and forty-two).
4/ Hundred, thousand, million, billion,…. không có hình thức số nhiều. Ví dụ: two hundred, three thousand, four million, five billion,….
5/ Khi nói đến hàm ý hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu thì phải viết hundreds of, thousands of, millions of,….
6/ Cả số đếm và số thứ tự đều có chức năng như một danh từ hoặc tính từ (đứng trước danh từ) trong câu. Ví dụ:
My family has five members. And yours? – So, It’s just three. (Gia đình tôi có 05 thành viên. Còn gia đình bạn? – À, chỉ có 3 thôi).We will have a discussion on three issues. The first is about how to raise money for children in need. (Chúng ta sẽ có 1 cuộc thảo luận về 3 vấn đề. Vấn đề đầu tiên là làm thế nào để huy động tiền cho trẻ em cần giúp đỡ).

Xem thêm: Top 40 Hình Ảnh Đẹp Về Mùa Thu Lãng Mạn Nhất Thế Giới, 50+ Hình Ảnh Mùa Thu

3. Số La Mã.

1 2 3 4 5 6 7 8
I II III IV V VI VII VIII
one two three four five six seven eight
9 10 13 20 25 40 50 60
IX X XIII XX XXV XL L LX
nine ten thirteen twenty twenty-five thirty fifty sixty
100 150 500 550 650 900 950 1000
C CL D DL DCL CM CML M

4. Số điện thoại.

0961901134: o nine six – one nine o – one one – three four.02866853260: o two eight – six six eight – five three two – six o.
0961901134: o nine six- one nine o – double one – three four.02866853260: o two eight – double six – eight five three – two six o.
Ví dụ: 02866853260 x 123: o two eight – double six – eight five three – two six o – x – one two three.

5. Phân số và Số thập phân.

+ Cách đọc – viết: ta dùng số đếm cho tử số và số thứ tự cho mẫu số. Nếu tử số 1 thì mẫu số không thêm s, nếu tử số từ 2 đến 9 thì mẫu số phải thêm s.

Xem thêm: Danh Sách Trung Tâm Bảo Hành Samsung Bến Cát, Trung Tâm Bảo Hành Samsung Tại Bình Dương

+ Tuy nhiên, nếu tử số và mẫu số từ hai số trở lên thì ta: (1) dùng số đếm cho tử số – (2) đọc từng chữ số một cho mẫu số – (3) thêm từ “over” giữa tử số và mẫu số.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *